Šablony II na MŠ Pastelce v Hustopečích

banner eu

Šablony II v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010503 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my.

Plná částka schválená pro naši školu 578 363,- Kč a to zejména na osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, pomůcky, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a personální podporu mateřské školy. Realizace bude probíhat během dvou školních roků - v letošním 2018/2019 a to od 19.201  a 2019/2020 do 31.8.2020.

V letošním roce se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování.  

Dále proškolíme pedagogy pro práci s dětmi a diagnostikou autismu, ADHD a jiným speciálními potřebami. Dále se budee vzdělávat v oblasti předmatematické gramotnosti gramotnosti.

V neposlední řadě budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát proškolení, zorganiozovat nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

   Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.