Šablony na MŠ Pastelce v Hustopečích

banner eu

Šablony v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002771 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my.

Plná částka schválená pro naši školu 444 736,- Kč a to zejména na osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, pomůcky, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a personální podporu mateřské školy. Realizace bude probíhat během dvou školních roků - v letošním 2016/2017 i nadcházejícím 2017/2018.

V letošním roce se nám podařilo zrealizovat pracovní místo pro chůvu ke dvouletým dětem.   Kolegyně Tomková je velkou pomocí učitelkám v práci s maličkými dětmi, hlavně v sebeobsluze, hygienických návycích, při vycházkách, ale i při konejšení těchto malých dětí.  

Dále jsme zrealizovali sdílení praxe pedagoga na jiné mateřské škole. Paní učitelka Pelikánová měla možnost zjistit, jakým způsobem pracují kolegyně na MŠ U Splavu v Břeclavi, které činnosti mají jako prioritní, jak tomu přizpůsobili provoz školy. Ve druhé části sdílení navštívila MŠ ve Velkých Němčicíh- za stejným účelem. Své zkušenosti nám předala na pedagogických poradách.

Šablona  vzdělávání pedagogů pro práci s netříletými dětmi je již také naplněna. Učitelky z naší školy absolvovaly školení v řádu 24 hodin na toto téma. Seznámily se se specifiky vývojové psychologie těchto dětí, jejich potřeb a úprav provozu MŠ. 

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát činnosti a pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

   Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.