Školní vzdělávací program

Pedagogický kolektiv školy dotvořil nový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Je plně zpracovaný dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nese název „Duhovým mostem dojdeme k novým vědomostem“, a děti v něm plní tři základní rámcové cíle:

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení si základů hodnot a postojů, na nichž je postavena naše společnost
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Protože se jedná o veřejný dokument je vám k nahlédnutí v hale školy a u tříd. Cíle našeho ŠVP PV jsou naplňovány všemi činnostmi ve třídách, chováním a prací všech zaměstnanců i vedením školy.

Školní vzdělávací program je "ušitý" na míru prostředí, ve kterém se škola nachází, podmínkám pro práci našich zaměstnanců a hlavně našim dětem.

Plánováním změn podmínek vzdělávání udržujeme a zvelebujeme prostředí naší mateřské školy.

Kompetence, kterých má dítě dosáhnout ke konci docházky, plníme různorodou činností, zajímavými metodami vzdělávání a podporou individuality každého dítěte.

O dětech vedeme záznamy, sledujeme jejich pokroky, v součinnosti s rodinou rozvíjíme jeho talent a silné stránky. Individuálně s dětmi procvičujeme potřebné oblasti, dle jeho potřeb. Výsledky vzdělávání pedagogové na konci roku vyhodnocují. 

Poslední úpravy ŠVP PV proběhly v roce 2022, po návštěvě Čěské školní inspekce.

 

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy