Školní vzdělávací program

Pedagogický kolektiv školy dotvořil nový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Je plně zpracovaný dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nese název „Duhovým mostem dojdeme k novým vědomostem“, a děti v něm plní tři základní rámcové cíle:

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení si základů hodnot a postojů, na nichž je postavena naše společnost
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Protože se jedná o veřejný dokument je vám k nahlédnutí v hale školy a u tříd. Cíle našeho ŠVP PV jsou naplňovány všemi činnostmi ve třídách, chováním a prací všech zaměstnanců i vedením školy.

Školní vzdělávací program je "ušitý" na míru prostředí, ve kterém se škola nachází, podmínkám pro práci našich zaměstnanců a hlavně našim dětem.

Plánováním změn podmínek vzdělávání udržujeme a zvelebujeme prostředí naší mateřské školy.

Kompetence, kterých má dítě dosáhnout ke konci docházky, plníme různorodou činností, zajímavými metodami vzdělávání a podporou individuality každého dítěte.

O dětech vedeme záznamy, sledujeme jejich pokroky, v součinnosti s rodinou rozvíjíme jeho talent a silné stránky. Individuálně s dětmi procvičujeme potřebné oblasti, dle jeho potřeb. Výsledky vzdělávání pedagogové na konci roku vyhodnocují. 

Poslední úpravy ŠVP Pv proběhly v červnu 2019.