Mateřská škola Pastelka Hustopeče

Naše mateřská škola má kapacitu 150 dětí, nyní je dle vyhlášky č.14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů naplněna na maximum, 112 dětí, tedy tj. 28 dětí ve třídě. Ve třídách jsou děti částečně věkově smíšeny – ve spodních třídách děti 3-5 leté, v horních třídách děti 4–6leté.

Na každé třídě pracují 2 učitelky, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední, směny střídají po týdnech. Ve třídách malých dětí pomáhá se sebeobsluhu a upevňováním hygienických návyků chůva.

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr. Blanka Nešporová. Dále ve škole pracuje 7 učitelek, všechny jsou kvalifikované. Na škole je možné vzdělávat integrované děti. K těmto dětem je možné zřídit asistentku pedagoga. Všechny učitelky mají znalosti z oboru předškolního vzdělávání, pedagogiky, z vývojové psychologie dětí předškolního věku a bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním předškolních dětí v kolektivu. Nadále se každoročně vzdělávají formou akreditovaných kurzů, školení či tvořivých dílen.

Na škole také pracuje 6 provozních zaměstnankyň a jeden školník. Škola má vlastní školní jídelnu. Vaří pouze pro naše děti a personál – tedy maximálně 150 obědů denně. Mimo to dětem připravuje dopolední vitamínový talíř, dopolední svačinku, odpolední svačinu. Mezi jídly dodržujeme 3 hodinovou pauzu. Příprava jídla je striktně dána naplněním spotřebního koše. Kuchařky do jídelníčku zařazují zdravé potraviny, vaříme z čerstvých surovin. KHS ohodnotila v roce 2016 náš jídelníček jako velmi dobrý a nutričně vyvážený.

Režim dne je přizpůsoben ve třídách věkovému rozložení dětí. Ve spodních třídách máme pozvolný režim s činnostmi přiměřenými malým dětem – volné hry, základy hygieny, stolování, samostatnosti. V horních třídách již na děti klademe větší nároky, na samostatnost, soustředění, plnění úkolů, řešení situací a úloh, připravujeme je osvojení si kompetencí, potřebných ke vstupu do ZŠ. Tomu odpovídá i vybavení tříd pomůckami.

 MŠ Pastelka Hustopeče

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.